Waarschuwing!

Het spijt ons, maar uw huidige browser wordt niet ondersteund. Kies een andere browser.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

 I. Geldigheid van de voorwaarden

Alle koop- en leveringsovereenkomsten zijn gebaseerd op onze algemene voorwaarden. Tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van de klant en mondelinge nevenafspraken zijn voor ons alleen bindend indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd.
 

Totstandkoming van contract

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding van het aanbod.

Indien de verzending per e-mail wordt bevestigd, komt het contract tot stand bij verzending van de e-mail, maar uiterlijk bij aflevering van de producten bij de klant. Onze aanbiedingen zijn volgens de aan ons verstrekte bestelgegevens, tenzij anders vermeld, bindend gedurende 10 werkdagen en daarna niet-bindend.

Onvolledige of dubieuze gegevens in de bestelling/in de opdracht, die leiden tot foutieve leveringen, zijn voor rekening van de klant. Het artikelnummer van ons bedrijf is bepalend voor alle leveringen. Alle latere wijzigingen op verzoek van de opdrachtgever zullen aan hem in rekening worden gebracht.

Onvolledige of dubieuze gegevens in de bestelling/in de opdracht, die leiden tot foutieve leveringen, zijn voor rekening van de klant. Het artikelnummer van ons bedrijf is bepalend voor alle leveringen. Alle latere wijzigingen op verzoek van de opdrachtgever zullen aan hem in rekening worden gebracht.

 

Voor het gebruik van onze internetwinkels geldt het volgende:

(1) Het voorwerp van het contract is de verkoop van producten. Onze aanbiedingen op internet zijn vrijblijvend en zijn niet bindend tot het sluiten van een overeenkomst.
 
(2) Via het online-winkelwagensysteem kunt u een bindend koopaanbod (bestelling) doen. De voor aankoop bestemde producten worden opgeslagen in de "winkelwagen". U kunt de betreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om de "winkelwagen" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren. Na het oproepen van de pagina "afrekenen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens, evenals de gewenste betalings- en verzendvoorwaarden, worden vervolgens nogmaals alle bestelgegevens weergegeven op de pagina met het besteloverzicht.

Voordat u de bestelling plaatst, heeft u hier de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of om de aankoop te annuleren.

Door de bestelling te plaatsen via de knop "bestelling met betalingsverplichting", plaatst u een bindende bestelling bij ons.
U ontvangt eerst een automatische e-mail over de ontvangst van uw bestelling, die nog niet leidt tot het sluiten van een contract.

(3) De aanvaarding van het aanbod (en daarmee de totstandkoming van de overeenkomst) vindt plaats binnen 2 werkdagen door bevestiging in tekstvorm (bijv. e-mail), waarin de uitvoering van de bestelling of levering van de producten aan u wordt bevestigd (orderbevestiging).
Indien u geen corresponderend bericht heeft ontvangen, bent u niet meer aan uw bestelling gebonden. Mogelijk worden reeds geleverde diensten in dat geval direct vergoed.

(4) Uw vragen om een ​​offerte op te stellen zijn niet bindend voor u. We doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail), die u binnen 10 dagen kunt accepteren.

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons hebt opgeslagen correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch is gegarandeerd en met name niet gehinderd wordt door SPAM-filters.


 Prijzen

Alle prijzen zijn vrijblijvend en worden in het algemeen begrepen vanaf de plaats van verzending plus verpakkings- en verzendkosten.
 

Levertijden

Alle producten worden zo snel mogelijk vervaardigd en beschikbaar gesteld. Informatie over levertijden moet worden opgevat als verwachte levertijden (geldt voor bestellingen buiten de internetwinkels). Schadeclaims wegens niet-nakoming of laattijdige levering zijn uitgesloten. De klant mag deelleveringen niet weigeren.
 

Voor het gebruik van onze internetwinkels geldt het volgende:

Tenzij anders vermeld in de artikelbeschrijving, worden de producten in Duitsland binnen 3 - 5 werkdagen geleverd, in het geval van leveringen in het buitenland binnen 5 - 7 werkdagen na de orderbevestiging (bij een overeengekomen vooruitbetaling zal dit zijn na het voldoen van uw betalingscondities).

Tenzij anders vermeld in de artikelbeschrijving, worden de producten in Duitsland binnen 3 - 5 werkdagen geleverd, in het geval van leveringen in het buitenland binnen 5 - 7 werkdagen na de orderbevestiging (bij een overeengekomen vooruitbetaling zal dit zijn na het voldoen van uw betalingscondities).


Verzending en risico-overdracht

In het geval van commerciële klanten, zal wanneer de producten worden overgedragen aan de expediteur of transporteur, maar zeker niet later dan wanneer ze ons magazijn verlaten, het risico worden overgedragen aan de klant. Bij levering aan eindgebruikers, in de zin van § 13 BGB, gaat het risico over op het moment van oplevering of levering aan de klant. Keuze wat betreft verzendroute en verpakking worden aan ons overgelaten, zonder dat daar enige aansprakelijkheid voor wordt aanvaard, behoudens in geval van opzet en grove schuld. Expresskosten of speciale verzoeken (treinexpress, exprespakket), enz. zijn voor rekening van de koper.
 

Eigendomsrecht

 

Zichtrekening / saldoclausule

Kioske GmbH behoudt zich de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen van de verkoper op de koper uit de zakelijke relatie zijn voldaan. Dit geldt ook als individuele of alle vorderingen van Kioske GmbH op een lopende factuur zijn opgenomen en het saldo is opgenomen en erkend. Kioske GmbH verbindt zich ertoe om de zekerheden waarop zij recht heeft op verzoek van de klant vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de te verzekeren vorderingen met meer dan 10% overschrijdt; de keuze van de vrij te geven zekerheden ligt bij Kioske GmbH.

De voorwaardelijke verkoper behoudt zich ook het recht voor om zijn wettelijke herroepingsrecht uit te oefenen in geval van niet behoorlijke nakoming van prestatieverplichtingen na het stellen van een redelijke termijn. Hetzelfde geldt voor de schending van secundaire verplichtingen, in het bijzonder door onoordeelkundige behandeling van het gekochte goed door de koper, indien naleving van het contract voor de verkoper onredelijk is.
 

Verlengd eigendomsvoorbehoud bij wederverkoop

In het geval de onder eigendomsvoorbehoud vallende producten door de koper worden doorverkocht, draagt de koper hierbij aan de verkoper alle vorderingen die uit deze handeling voortvloeien over. Een dergelijke overdracht vindt zowel plaats bij de verkoop van onbewerkte voorbehoudsproducten als bij verwerking of combinatie met zaken die uitsluitend eigendom zijn van de koper. Als de voorbehouden producten worden verkocht na verwerking of combinatie met producten die geen eigendom zijn van Kioske GmbH, draagt de koper hierbij de vorderingen over die voortvloeien uit de doorverkoop voor het bedrag van de waarde van de voorbehouden producten met alle bijkomende rechten en voorrang op de rest. Ook na overdracht is de koper bevoegd de vorderingen te innen. De bevoegdheid van Kioske GmbH om vorderingen zelf te incasseren blijft hierdoor onaangetast, maar verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van dit recht zolang de koper zijn contractuele verplichtingen naar behoren nakomt. Kioske GmbH kan eisen dat de koper hem op de hoogte stelt van de overgedragen vorderingen en hun debiteuren, alle voor de inning benodigde informatie verstrekt, de bijbehorende documenten overhandigt en de debiteuren op de hoogte stelt van de overdracht.
 

Cheque / wisselclausule

Indien Kioske GmbH in verband met de betaling van de koopprijs aansprakelijk is voor een wisseling wat betreft de aansprakelijkheid, vervalt het eigendomsvoorbehoud en de onderliggende vordering uit de levering van producten niet voordat de factuur door Kioske GmbH als begunstigde is gehonoreerd.
 

Drukwerk

Schetsen, concepten, proefzetsels, proefdrukken, monsters en soortgelijke voorbereidende werkzaamheden in opdracht van de klant worden in rekening gebracht. De klant dient te controleren of de ter correctie opgestuurde voortijdse en tussentijdse concepten in overeenstemming zijn met het contract. Het risico van eventuele fouten gaat bij het geven van de drukgoedkeuring over op de opdrachtgever, mits de fouten niet zijn veroorzaakt door technische productiefouten. Dit geldt ook voor andere releases door de opdrachtgever voor verdere productie. Bij kleurreproducties in alle drukprocédés kunnen kleine afwijkingen van het origineel niet worden betwist. Tegen meer- of onderleveringen tot 10% van de bestelde oplage kan geen bezwaar worden gemaakt.
De geleverde aantallen worden in rekening gebracht. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor illustraties die verloren gaan of kwijtraken tijdens de verzending.
Aangeleverde drukbestanden worden indien nodig aangepast aan het gewenste drukformaat.
 

Herroepingsrecht voor consumenten

Bij een overeenkomst op afstand (vgl. § 312 b BGB) heeft de consument een herroepingsrecht. (Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch hun onafhankelijke professionele activiteit.)

 

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag,

 waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de producten in bezit heeft of heeft genomen, mits u in het kader van een uniforme bestelling een of meer producten heeft besteld en deze uniform worden of zullen worden geleverd;

 waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste producten in bezit heeft of heeft genomen, mits U meerdere producten heeft besteld als onderdeel van één bestelling en deze worden apart geleverd;

 waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste onderdeel in bezit heeft of heeft genomen, mits u producten heeft besteld die in meerdere deelzendingen of onderdelen worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Kioske GmbH, Sporker Ringstraße 18, 46399 Bocholt) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen, informeren. U kunt ook gebruik maken van de voorbeeldherroepingsmogelijkheden die in onze webshop onder het punt van herroeping voor u beschikbaar staan.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de intrekking:

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen gegeven die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de producten hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de producten onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, naar ons terugsturen. De termijn wordt gehaald als u de producten verzendt of aan ons heeft overhandigd voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​zorg voor de directe kosten die het terugzenden van de producten met zich meebrengt.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de producten als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de producten die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de producten te controleren.


Redenen voor uitsluiting of verval

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

 voor levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;

 voor levering van producten die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel overschreden wordt;

 voor levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder kan worden geleverd dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt, waar de ondernemer geen invloed op heeft;

 voor bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementen.
 
 

Bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht tussentijds

 voor levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd;

 voor levering van producten indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere producten vermengd waren;

 voor levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.
 

Herroepingsrecht / retourrecht (voor commerciële kopers)


Voor commerciële kopers bestaat er in principe geen recht op teruggave of herroeping. Bij verkeerde leveringen kan een retourzending alleen plaatsvinden na overleg met ons. Bij foutieve leveringen kunnen telefonische bestellingen niet worden geretourneerd, aangezien er dan sprake kan zijn van een verzendfout. Onbetaalde retourzendingen zonder onze schriftelijke toestemming worden niet geaccepteerd en op kosten van de afzender geretourneerd. Als verkeerd bestelde producten worden geretourneerd, rekenen wij 10% van de waarde van de producten als verwerkingskosten.
 

Defecten en garantie

De koper dient de producten te onderzoeken en eventuele gebreken onmiddellijk, binnen 8 werkdagen na ontvangst, schriftelijk (bijv. e-mail) te melden. Gebreken aan een deel van de geleverde producten geven geen recht op reclame over de gehele levering.

Ook verborgen gebreken dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na ontdekking, schriftelijk te worden gemeld. Voor commerciële kopers is de verjaringstermijn voor garantieclaims één jaar.

De eindgebruiker kan conform wettelijke afspraken klagen over de garantieperiode. Kleine, gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, gewicht e.d. rechtvaardigen geen garantie. De voorwaardelijke verkoper kan ongerechtvaardigde gebreken aangrijpen om vergoeding van de door de koper gemaakte kosten te vorderen. Indien de klachten gegrond zijn, zal Kioske GmbH, na controle naar eigen inzicht, verbeteringen aanbrengen of deze volledig vervangen. De koper kan het contract ontbinden als de reparatie of vervangende levering mislukt is of in het geval dat de verkoper ten onrechte weigert het gebrek of de vervangende levering te verhelpen of in gebreke is en de koper hem een ​​redelijke termijn heeft gesteld, die zonder resultaat is verstreken. De aansprakelijkheid voor gebreken heeft geen betrekking op natuurlijke slijtage, op schade die ontstaat na de risico-overdracht als gevolg van onjuiste of onachtzame behandeling, overmatig gebruik of andere invloeden waarvoor Kioske GmbH niet verantwoordelijk is. Verlies of schade veroorzaakt door het transport moet door de ontvanger aan de vervoerder worden gemeld, ook als de verpakking niet zichtbaar is. De voorwaardelijke verkoper sluit aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische apparaten, software en soortgelijke zaken.
 

Schadevergoeding

De vorderingen van de klant zijn gebaseerd op de algemene wettelijke bepalingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De aanbieder is volledig aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam of gezondheid, voor zover hij stiekem een gebrek achterhoudt of een garantie voor de kwaliteit van het gekochte object heeft aangenomen, in alle gevallen van opzet en grove nalatigheid, in geval van schade onder de Wet productaansprakelijkheid of voor zover wettelijk verplicht.
 

Tekeningen / documenten / copyrights

Wij behouden onze eigendomsrechten en auteursrechten op aanbiedingen, tekeningen, monsters en andere documenten. Ze mogen zonder onze toestemming niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De klant is aansprakelijk voor het feit dat wij bij de uitvoering van de bestelling geen rechten van derden (met name eigendomsrechten, auteursrechten en reproductierechten) schenden. Kioske GmbH kan te allen tijde betreffende haar producten naar zichzelf verwijzen.
 

Betaling

De klant ontvangt een factuur met btw. De factuur kan in elektronische vorm per e-mail worden verzonden. Op verzoek van de klant stuurt de aanbieder de factuur per post. De koopprijs wordt over het algemeen betaald met onze betalingstermijnen 10 dagen, 2% korting, 30 dagen netto. Onwettige inhoudingen, zoals buitensporige contantkortingen, contantkortingen buiten de kortingsperiode, verpakkingsinhoudingen, verzendkosten of andere kortingen waarvan wij niet hebben afgesproken dat deze openstaan ​​en zullen worden geclaimd. Nieuwe klanten ontvangen de producten onder rembours minus 2% korting. Bij wanbetaling worden aanmaningskosten van € 5,- per aanmaning (met uitzondering van de eerste aanmaning) plus portokosten en vertragingsrente in rekening gebracht conform de wettelijke bepalingen.

Nadat de bij de 3e aanmaning gestelde betalingstermijn is verstreken, kan onze vordering worden overgedragen aan een incassobureau. Verdere leveringen geschieden tevens uitsluitend onder rembours inclusief rembourskosten. Indien bij wanbetaling door Kioske GmbH een incassobureau wordt ingeschakeld om de vorderingen te incasseren, dient de koper de uit deze ingebruikname voortvloeiende kosten te dragen. Voor overeengekomen termijnbetalingen geldt: Als de debiteur twee weken achterloopt met het betalen van een termijn, is het gehele resterende bedrag direct opeisbaar.

Voor het gebruik van onze webshop geldt het volgende:
Wij behouden ons het recht voor om de betaalwijze te controleren en indien nodig aan te passen.


Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

  1. Het Duitse recht is in beginsel van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover dit niet de bescherming wegneemt die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn huidige verblijfplaats heeft (gunstigheidsbeginsel).
  2. De plaats van uitvoering voor alle diensten uit de bestaande zakelijke relaties met de aanbieder evenals de bevoegde rechtbank is conform het land van de aanbieder, voor zover de klant geen consument, maar een handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijke bijzondere fonds is.
Hetzelfde geldt als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als de woon- of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft onaangetast.
 

Belangrijke notitie

We hebben uw adres opgeslagen in ons IT-systeem. Gelieve eventuele adreswijzigingen aan ons door te geven. Mits u niet akkoord gaat met het opslaan van uw gegevens, zullen we deze onmiddellijk deactiveren. Indien de bestelwaarde lager is dan € 30,00 netto, wordt een kleinordertoeslag van € 5,00 in rekening gebracht. De handtekening van de wettelijke voogd is vereist voor klanten onder de 18 jaar.

Bij op maat gemaakte producten hebben wij productietechnisch principieel recht op over- en onderleveringen tot 10%. Voor sommige producten gelden individuele toleranties. Bovenstaande voorwaarden zijn onder alle omstandigheden bindend en kunnen niet worden gewijzigd door het bekendmaken van uw eigen inkoopvoorwaarden. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Het recht vanuit het Koninkrijk der Nederlanden is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de klant en ons, in het bijzonder de BGB, in het bijzonder §§ 305 ff BGB (algemene voorwaarden) en de HGB.


Deze publicatie is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het gebruik van teksten, foto's en/of tekeningen - inclusief uittreksels en/of in gewijzigde vorm - zijn in strijd met het auteursrecht en daarom strafbaar zonder schriftelijke toestemming van Kioske GmbH.

Dit geldt in het bijzonder voor de reproductie, vertaling en/of gebruik in gegevensverwerkingssystemen.

In deze publicatie worden geregistreerde patenten, gebruiksmodellen, geregistreerde ontwerpen en merknamen gebruikt; Ook als deze niet als zodanig zijn gemarkeerd, gelden de desbetreffende beschermingsbepalingen. De kleurnauwkeurigheid van alle afbeeldingen kan niet worden gegarandeerd.


 

 II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Kioske GmbH
Sporker Ringstraße 18
46399 Bocholt
Duitsland
Telefon: +49 (0) 28 71 / 23 44 44 6
E-Mail: info@kioske.de

 

2. Informatie over de totstandkoming van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met het punt "Sluiten van het contract" van onze algemene voorwaarden (Deel I.).

 
 

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. We bewaren niet de volledige tekst van het contract. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor koopovereenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegestuurd.

3.3.  In het geval van offerteaanvragen buiten het online winkelwagensysteem om, ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch opslaan.

 

4. Essentiële kenmerken van het product of de dienst

De essentiële kenmerken van de producten en/of diensten vindt u in de artikelomschrijving en de aanvullende informatie op onze website.
 

5. Prijzen en betaalmethoden

5.1. De prijzen in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn nettoprijzen.

5.2. Eventueel gemaakte verpakkings- en verzendkosten zijn niet bij de aankoopprijs inbegrepen. Ze kunnen op onze homepage via het menupunt "Info - Betaling en verzending" worden opgeroepen en gelden uitsluitend voor bestellingen via de onlineshop. Ze worden apart getoond in de loop van het bestelproces en er zal ook voor moeten worden betaald. Voor bestellingen die niet via de webshop worden geplaatst, worden de verpakkings- en verzendkosten berekend volgens de bestedingen.

5.3. De voor u beschikbare betaalmethoden worden weergegeven onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende artikelbeschrijving.

5.4. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

 
 

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende artikelbeschrijving.

6.2. Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas op u wordt overgedragen wanneer de producten worden overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een ander aangewezen persoon opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren van de zending. Bent u ondernemer, dan is bezorging en verzending op eigen risico.
 

7. Wettelijke garantierechten voor producten

7.1. De aansprakelijkheid voor gebreken aan onze producten is gebaseerd op de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

7. Als consument wordt u verzocht de producten direct bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en om klachten zo spoedig mogelijk aan ons en de expediteur te melden. Wanneer u dit niet doet, maakt u geen aanspraak op uw wettelijke garantieclaims.


Status: 08/01/2017

 
Menu sluiten

Toon producten
Naar boven